Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ

Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết - Chapter 15

[Cập nhật lúc: 21:55 12/02/2024]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 1
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 2
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 3
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 4
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 5
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 6
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 7
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 8
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 9
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 10
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 11
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 12
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 13
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 14
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 15
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 16
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 17
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 18
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 19
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 20
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 21
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 22
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 23
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 24
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 25
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 26
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 27
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 28
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 29
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 30
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 31
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 32
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 33
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 34
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 35
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 36
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 37
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 38
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 39
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 40
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 41
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 42
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 43
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 44
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 45
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 46
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 47
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 48
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 49
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 50
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 51
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 52
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 53
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 54
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 55
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 56
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 57
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 58
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 59
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 60
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 61
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 62
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 63
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 64
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 65
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 66
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 67
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 68
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 69
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 70
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 71
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 72
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 73
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 74
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 75
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 76
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 77
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 78
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 79
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 80
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 81
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 82
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 83
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 84
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 85
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 86
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 87
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 88
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 89
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 90
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 91
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 92
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 93
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 94
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 95
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 96
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 97
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 98
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 99
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 100
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 101
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 102
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 103
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 104
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 105
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 106
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 107
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 108
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 109
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 110
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 111
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 112
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 113
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 114
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 115
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 116
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 117
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 118
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 119
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 120
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 121
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 122
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 123
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 124
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 125
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 126
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 127
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 128
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 129
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 130
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 131
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 132
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 133
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 134
Chiến Binh Thôn Phệ Xác Chết chap 15 - Trang 135
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Tempest- Rang
Tempest- Rang Cấp 5
main cao 2m sức mạnh lẫn tốc độ đều cao. nhanh nhờ sát thủ mạnh nhờ thân hình và cơ bắp. ko bt ai mới là quái vật nữa
Youngster
Youngster Cấp 4
Farm quái thôi(ko biết thg nào mới là quái vật, main cao 2m mạnh vcl hay bọn lai tạp kia) emo
Cơm Cà Ri
Cơm Cà Ri Cấp 5
Lúc đầu đã tả là game này CỰC KHÓ với nv chính CỰC YẾU, mà main chơi cũng giỏi nhỉ, chỉ 1 xác ở mỗi nơi sự kiện khác nhau, nếu mà t chơi thì mỗi con boss t cũng phải die đống lần mới xong đc, thế thì mỗi chỗ boss t thu cả đống xác rồi :v
Dao Like
Dao Like Cấp 5
Cơm Cà RiThì do khó nên main nhớ dai với mỗi lần 1acc khác chứ ko đc spawn lại acc cũ chứ ko thì cả mớ xác ở đó thật =))
brgrt tbttbr
brgrt tbttbr Cấp 5
Cơm Cà RiKhó với người ko nạp.Main thua quá trời nạp lấy ability hấp thu xác chết game mới dễ.Nhìn mấy xác của main lúc trước mỗi con chỉ có 1 chiêu thì game như l thật
Thầy là người Tốt
Thầy là người Tốt Cấp 5
Tạo exp cho main đây mà
Ne Mo
Ne Mo Cấp 5
Câu chap thế
Kart_senpai
Kart_senpai Cấp 5
nó ngắnnnnnnemo
Trá
Trá Cấp 5
Chời, lướt nhẹ emo
Say Hi
Say Hi Cấp 5
emo