Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ

Phong Yêu Vấn Đạo - Chapter 24

[Cập nhật lúc: 09:05 01/02/2024]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 1
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 2
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 3
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 4
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 5
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 6
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 7
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 8
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 9
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 10
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 11
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 12
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 13
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 14
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 15
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 16
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 17
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 18
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 19
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 20
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 21
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 22
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 23
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 24
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 25
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 26
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 27
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 28
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 29
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 30
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 31
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 32
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 33
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 34
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 35
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 36
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 37
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 38
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 39
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 40
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 41
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 42
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 43
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 44
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 45
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 46
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 47
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 48
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 49
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 50
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 51
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 52
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 53
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 54
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 55
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 56
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 57
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 58
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 59
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 60
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 61
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 62
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 63
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 64
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 65
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 66
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 67
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 68
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 69
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 70
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 71
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 72
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 73
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 74
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 75
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 76
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 77
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 78
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 79
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 80
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 81
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 82
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 83
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 84
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 85
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 86
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 87
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 88
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 89
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 90
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 91
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 92
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 93
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 94
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 95
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 96
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 97
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 98
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 99
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 100
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 101
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 102
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 103
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 104
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 105
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 106
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 107
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 108
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 109
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 110
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 111
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 112
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 113
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 114
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 115
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 116
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 117
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 118
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 119
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 120
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 121
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 122
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 123
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 124
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 125
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 126
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 127
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 128
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 129
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 130
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 131
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 132
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 133
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 134
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 135
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 136
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 137
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 138
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 139
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 140
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 141
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 142
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 143
Phong Yêu Vấn Đạo chap 24 - Trang 144
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Đạt Giấu Tên
Đạt Giấu Tên Cấp 5
Truyện thực tế quá nhờ quái giết người làm thú vui và để mạnh lên
Người thì cũng không kém cạnh đem quái phế đi tra tấn rồi bán sau cùng cái thứ đợi bọn nó chỉ có đau khổ
Hên trái đất hiện tại chỉ có con người là có linh tính không
Chắc cũng có người ngoài hành lang mà chắc ít:)
hank wa
hank wa Cấp 4
Đạt Giấu Tênlính tính thì cx giống Như bọn trong đây thôi vẫn có bắt cóc,buôn bán nộitang các thứ thôi khác gì đâu
Đạt Giấu Tên
Đạt Giấu Tên Cấp 5
hank waÔng đéo hiểu ý tui rồi ý tui bảo linh tính ở đây là chỉ độ thông minh của con người cao vượt trội mấy loài khắc thì không
Còn cái ông bc bbnt thì cái đó là cách sống của bọn súc vật
High overdrive
High overdrive Cấp 5
Đạt Giấu TênVới đám ngoài hành tinh đến từ hệ mặt trời hoặc thiên hà khác thì con người với con bò cũng như nhau thôi
Vạn ma chi chủ
Vạn ma chi chủ Cấp 5
Má có khi sau này main thành bá an thứ 2 đi hủy diệt nhân loại ko aeemo
Ngao Tử Ly
Ngao Tử Ly Cấp 5
vậy mới nói tui đọc truyện tu tiên huyền nhuyễn chẳng khoái đám nhân tộc
Tàng Phong
Tàng Phong Cấp 2
Ngao Tử Lym noi' dugng' cho' con
Ngao Tử Ly
Ngao Tử Ly Cấp 5
Tàng Phongtao đéo rảnh hơi cãi với mày
Bin Bin
Bin Bin Cấp 5
Ngao Tử LyNgười cũng có this có that, yêu cũng vậy. 1 khi có linh tính( suy nghĩ và cảm xúc bậc cao) thì những loài khác cũng như con ng thôi
Bất Thường Chân Quân
Bất Thường Chân Quân Cấp 5
Bin BinKhông hẳn
Về cơ bản chn là người tất
Người là người yêu cx hoá thành người rồi có nhân tính rồi cx dưa vào nhan sắc của nhân thể mà yêu đương
Về cơ bản thì chn là người rồi
ngại người ngu
ngại người ngu Cấp 5
Ngao Tử Lymấy chap trước có con đại yêu giết cả thành trì gì không thấy cmt, giờ gặp mấy con yêu quái tốt bụng lại nhảy vào "ghét đám nhân tộc"emo
Beel ZeBub
Beel ZeBub Cấp 5
ngại người nguHaha. Đến thế là cùng. 
Khi người và yêu hay cái giống loài gì khác biệt với chính chúng ta. Thì ai cũng sẽ có những suy nghĩ tiểu nhân thánh nhân, tích cực tiêu cực. Nói tóm lại thì cũng chỉ là vô nghĩa khi chẳng có ai dám đương đầu ở 1 vị trí thứ 3 cả.
Cổ Diệp Dạ Nguyệt
Cổ Diệp Dạ Nguyệt Cấp 5
ngại người nguSố kiếp của cái thành đó thì đường nào cũng tận mà con đại yêu đó nó làm thế cũng đúng,có thể nhìn trước tương lai
Điệp Liên Tú
Điệp Liên Tú Cấp 5
emo
Nguyệt Ảnh Ma
Nguyệt Ảnh Ma Cấp 5
Điệp Liên Tú hmm sao thấy quen thế nhỉ id 1389 đk ta