Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 1
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 2
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 3
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 4
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 5
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 6
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 7
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 8
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 9
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 10
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 11
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 12
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 13
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 14
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 15
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 16
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 17
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 18
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 19
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 20
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 21
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 22
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 23
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 24
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 25
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 26
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 27
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 28
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 29
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 30
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 31
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 32
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 33
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 34
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 35
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 36
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 37
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 38
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 39
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 40
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 41
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 42
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 43
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 44
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 45
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 46
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 47
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 48
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 49
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 50
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 51
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 52
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 53
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 54
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 55
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 56
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 57
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 58
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 59
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 60
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 61
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 62
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 63
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 64
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 65
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 66
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 67
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 68
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 69
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 70
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 71
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 72
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 73
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 74
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 75
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 76
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 77
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 78
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 79
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 80
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 81
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 82
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 83
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 84
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 85
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 86
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 87
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 88
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 89
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 90
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 91
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 92
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 93
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 94
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 34 - Trang 95
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Vô
Cấp 5
Tên chiêu của main nếu hiểu lái đi sẽ giống tanjiro: Hoả thần thần lạc
Kiểu v đóemo
Cherri
Cherri Cấp 4
Riktor chuẩn gu t nhaemo
Nguyễn Tiến Lee
Nguyễn Tiến Lee Cấp 5
Đưa nhầm còi thế đéo nào ý toàn địch ra chứ ta đéo thấy
Mì tôm là nhất
Mì tôm là nhất Cấp 4
Ông cố nội mày còn chưa dám gáy to như thế đâu nhóc
Đạt Giấu Tên
Đạt Giấu Tên Cấp 5
Thử đi nếu mày dám:)
Ông của nó mà nghe tin thằng cháu của mình chết là ổng cầm hàng lạnh đi kiếm mày liền:()
Mì tôm là nhất
Mì tôm là nhất Cấp 4
Đạt Giấu TênemoToạc đầu như chơi
hahah ahahahha
hahah ahahahha Cấp 5
thổi sáo dell để lm gì
Bú Truyện
Bú Truyện Cấp 5
Tự nhiên đọc 2 chap 33,34 thấy nó mắc ói sao ấy
Nguyễn Tiến Lee
Nguyễn Tiến Lee Cấp 5
Bú TruyệnCông nhận nó cứ kiểu drama tình cảm thế lol nào ý
Nguyen Duy
Nguyen Duy Cấp 4
Đi học phải làm bác sĩ tâm lý, đi làm nhiệm vụ cũng phải làm bác sĩ tâm lý, rồi khi nào lăn giường chắc cũng làm bác sĩ tâm lý
Kẻ Dâm Tặc
Kẻ Dâm Tặc Cấp 4
Đánh nhau như kịch, đang đánh gay cấn thì dừng lại tạo nét ngầu lòi đẹp trai hàn quốc các thứ, thua

emo
Cô đơn Sói
Cô đơn Sói Cấp 4
emoTruyen chán quá
Zin Zt
Zin Zt Cấp 4
Cô đơn SóiChắc do ôg mất hứg đọc chứ tui thấy hay mà emo
đ có j hết
đ có j hết Cấp 5
cái quá khứ nhảm lồn đấy thì bị ám ảnh tâm lí thế đ nào đc nhờ, truyện đang hay dính cái quá khứ nhảm shit vô đọc nhạt hẳn
Chấp Hết
Chấp Hết Cấp 4
đ có j hếtngu sao biết
Mạc Quân
Mạc Quân Cấp 4
đ có j hếtM bị thử đi xem nó nhảm hay không hà, với cả con gái căn bản tâm lý đã yếu rồi. 1 thằng con trai như m sủa cl gì. Có sủa thì cũng nhớ gắn não vào.
Cam
Cam Cấp 4
Mă đg hay thì lại có gái, tưởng thế nào hóa ra lại là motip cũ
Đảng Muôn Năm
Đảng Muôn Năm Cấp 5
Thổi còi đ thấy đồng minh đâu mà thấy địch tới không
lê vy như ngọc
lê vy như ngọc Cấp 4
Đảng Muôn NămVô thanh nên đồng minh k nghe emo
Sơ cấp nhập cảnh
Sơ cấp nhập cảnh Cấp 5
Đảng Muôn Nămchắc công năng của cái còi gọi hội là gọi địch đến " hội đồng " mình
emo
Lười
Lười Cấp 5
Chán cái còi thật gọi quân ta mà chưa thấy toàn địch nó nghe nó tới emo
Bụt hiện lên và nói
Bụt hiện lên và nói Cấp 5
Cuối cùng thì nó vẫn là 1 đứa nhóc th, cái quá khứ thấy xàm l,  thấy sợ đc cx hay, quý tộc thấy đ bằng th dân thg