Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 1
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 2
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 3
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 4
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 5
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 6
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 7
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 8
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 9
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 10
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 11
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 12
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 13
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 14
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 15
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 16
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 17
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 18
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 19
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 20
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 21
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 22
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 23
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 24
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 25
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 26
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 27
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 28
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 29
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 30
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 31
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 32
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 33
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 34
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 35
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 36
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 37
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 38
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 39
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 40
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 41
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 42
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 43
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 44
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 45
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 46
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 47
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 48
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 49
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 50
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 51
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 52
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 53
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 54
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 55
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 56
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 57
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 58
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 59
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 60
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 61
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 62
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 63
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 64
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 65
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 66
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 67
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 68
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 69
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 70
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 71
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 72
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 73
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 74
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 75
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 76
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 77
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 78
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 79
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 80
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 81
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 82
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 83
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 84
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 85
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 86
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 87
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 88
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 89
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 90
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 91
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 92
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 93
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 94
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 95
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 96
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 97
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 98
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 99
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 100
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 101
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 102
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 103
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 104
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 105
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 106
Sát Thủ Tái Sinh Thành Một Kiếm Sĩ Thiên Tài chap 36 - Trang 107
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Đỗ Xuân Khánh
Đỗ Xuân Khánh Cấp 5
main hồi sinh quay ngược quá khứ hay vẫn dòng thời gian tiếp diễn vậy mình lâu k đọc quên hết r
D TH
D TH Cấp 5
Đỗ Xuân KhánhMain chết 2 năm thì trùng sinh thành bây giờ sống 15 năm ko phải quay về quá khứ
Yến Khuynh Thành
Yến Khuynh Thành Cấp 4
Ủa 17 năm k lành mà vẫn sống emo
Khai Thiên Thần Đế
Khai Thiên Thần Đế Cấp 5
Yến Khuynh ThànhPhải độc đâu vết thương thôi
Yến Khuynh Thành
Yến Khuynh Thành Cấp 4
Khai Thiên Thần ĐếThì máu chảy nhiều z sao sống được emo
Khai Thiên Thần Đế
Khai Thiên Thần Đế Cấp 5
Yến Khuynh ThànhCũng bình thường thôi tại nó có điều kiện mà emo
Vô
Cấp 5
Ra tiếp điemo
KemKem
KemKem Cấp 5
emo
Lô Vượng
Lô Vượng Cấp 5
emo
Deo Biet Dat Ten Gi
Deo Biet Dat Ten Gi Cấp 5
emoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemo
Mèo con ngơ ngác
Mèo con ngơ ngác Cấp 5
Deo Biet Dat Ten Giemo
Youngster
Youngster Cấp 4
Deo Biet Dat Ten Giemo
Phan Trọng Bi Bi
Phan Trọng Bi Bi Cấp 5
Deo Biet Dat Ten GiLàm gì spam ghê thế rảnh rỗi quá hảemo
Deo Biet Dat Ten Gi
Deo Biet Dat Ten Gi Cấp 5
Phan Trọng Bi Biemoemoemoemoemoemo
lá
Cấp 5
Deo Biet Dat Ten Giemo
Bát Quái Chân Quân
Bát Quái Chân Quân Cấp 5
emo cuối cùng cũng biết chủ nhân cũ của main còn sống vết thương ko lành sau 17 năm , bây giờ main 17t oke emo
Kẻ Phán Quyết
Kẻ Phán Quyết Cấp 5
Bát Quái Chân Quân15t mà
Yogiri Takatou
Yogiri Takatou Cấp 4
Ủa là sao???, thg main biết nhiều đứa trong tương lai sẽ ntn thì có nghĩa là nó hồi quy về trc thời điểm nó chớt 1 thời gian chứ nhỉ, thế sao lão đầu truyện đã bị chém r???, thế là dòng thời gian sau khi thg main chớt ak???, ủa thế sao nó biết dc tương lai của mấy đứa nó gặp, nó có sống đến lúc đó méo đâu???emo
LonNuoc Ngot
LonNuoc Ngot Cấp 5
Yogiri TakatouDejavu
Ok
Ok Cấp 4
Yogiri TakatouThế giới song song
Nghệ Thiên
Nghệ Thiên Cấp 4
Yogiri TakatouBiết tương lai méo đâu biết nó là ai thôi thg gia chủ bị vết thương 17 năm chưa lành kìa từ lúc main chết tới hiện tại đó
Hoangf
Hoangf Cấp 5
Yogiri TakatouNó nghe danh bọn đấy hồi còn sống kiếp trước
Glucose
Glucose Cấp 5
emoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemo
Grandfell Claudi
Grandfell Claudi Cấp 4
Glucoseemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemo
Wi Z
Wi Z Cấp 5
Quên hay đấy, sao ko để tới sát nút r thông báo luôn cho tiện
emo
Hữu Thịnh
Hữu Thịnh Cấp 4
Máy thg trong đây rảnh vcemo
Đấng Đầu Moi
Đấng Đầu Moi Cấp 4
emo
Le Kienthuc
Le Kienthuc Cấp 4
emoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemo
Hoàng Thiên
Hoàng Thiên Cấp 5
emo
Moonlyi Hanq
Moonlyi Hanq Cấp 5
emo