Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 1
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 2
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 3
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 4
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 5
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 6
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 7
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 8
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 9
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 10
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 11
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 12
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 13
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 14
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 15
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 16
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 17
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 18
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 19
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 20
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 21
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 22
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 23
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 24
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 25
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 26
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 27
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 28
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 29
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 30
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 31
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 32
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 33
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 34
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 35
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 36
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 37
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 38
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 39
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 40
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 41
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 42
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 43
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 44
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 45
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 46
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 47
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 48
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 49
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 50
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 51
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 52
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 53
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 54
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 55
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 56
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 57
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 58
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 59
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 60
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 61
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 62
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 63
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 64
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 65
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 66
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 67
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 68
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 69
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 70
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 71
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 72
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 73
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 74
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 75
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 76
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 77
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 78
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 79
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 80
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 81
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 82
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 83
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 84
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 85
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 86
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 87
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 88
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 89
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 90
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 91
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 92
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 93
Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Không Phải Là Thánh Tử chap 29 - Trang 94
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Quâ
Quâ Cấp 5
giế mẹ luôn di phế làm gìemo
Bú Đá Đại Đế
Bú Đá Đại Đế Cấp 5
Đạo dụ emo bổ dương thể
Luyện khí hoá buồi
Luyện khí hoá buồi Cấp 4
Khó đỡ nổi chỉ đánh gần chết thôi đéo hiểu kiểu gì
D A W B O D O I
D A W B O D O I Cấp 5
ghen nói luônemo
Thời Không Đại Đế
Thời Không Đại Đế Cấp 5
rất tiếc main chỉ thích ng tốt
quang trí
quang trí Cấp 3
Thời Không Đại ĐếGặp ai cx chịt hết emo
Tô Nhan Cú Bu
Tô Nhan Cú Bu Cấp 5
Thời Không Đại ĐếSai, main thích làm phi hành gia
Chúa Tể Bóng Cười
Chúa Tể Bóng Cười Cấp 4
quang tríMiễn người ấy là người tốt
Yae
Yae Cấp 5
Lên bản manhua truyện nhẹ nhàng hơn xíu nhể, trong truyện chữ là ae tụi n chết mất xác luôn còn mỗi mấy miếng vải áo:v
Duerty Gamers
Duerty Gamers Cấp 5
YaeVl :)))
Ta độ Quarakill
Ta độ Quarakill Cấp 4
YaeTruyện chữ tên j ấy bro
Yae
Yae Cấp 5
Ta độ QuarakillSư tôn: cái này hướng sư nghịch đồ mới không phải thánh tử
jk
jk Cấp 4
Yaebọn khựa này nó kiểm duyệt gắt lắm, vẽ dc cái khe vú là coi như may phước đi emo
HuySur
HuySur Cấp 4
Eiii mấy ôg trung vẽ nét vs đẹp tht
" Gái thể loại như này ko bt mặc quần trong à:)))? "
Cheems Yasuo
Cheems Yasuo Cấp 4
HuySurChắc là " không"emo
HuySur
HuySur Cấp 4
Cheems Yasuoemo
Ta là Tán tu
Ta là Tán tu Cấp 5
HuySurCó đầy đủ mà, chứ ko ai dám mặc thế đâu bro(tu tiên lấy bối cảnh toàn kiểu thời cổ phong mà ko có cái tính bảo hủ đấy lại ko hợp lý r)emo
HuySur
HuySur Cấp 4
Ta là Tán tuemooke ôg:0
Cheems Yasuo
Cheems Yasuo Cấp 4
Ta là Tán tuTel' anat cũng phong cách tu tiên đấy, ông soi avt tôi kĩ coi có ko
Ta là Tán tu
Ta là Tán tu Cấp 5
Cheems YasuoBro lấy ảnh AI akemo
Cheems Yasuo
Cheems Yasuo Cấp 4
Ta là Tán tuHông bít nữa... hổng.. hổng có nhớ
Ta là Tán tu
Ta là Tán tu Cấp 5
Cheems YasuoR thôi ta hiểu remo
lâm phàm
lâm phàm Cấp 5
Cheems YasuoHôm trc quyết đấu tại bình nguyên vô tận, ta dùng vô tận tiễn bắn tung sơ nít nhà ngươi, ngươi k nhớ sao, ta thấy khi đó ngươi còn cạo lông hình trái tim emo
Cheems Yasuo
Cheems Yasuo Cấp 4
lâm phàmClm:))emo
lâm phàm
lâm phàm Cấp 5
Cheems YasuoThế nào nhớ ra rồi đúng k:)) 
Nghe nói bây giờ đang mốt cạo trụi đó, hay là ngươi cũng cạo đi cho mát, như ta nèemo
Cheems Yasuo
Cheems Yasuo Cấp 4
lâm phàmemo
Tán Tiên
Tán Tiên Cấp 4
Không nhanh giữ là mấy cô khác cướp mất đấy sư tôn ơi emo
Nguyễn Duyhai
Nguyễn Duyhai Cấp 5
Xin chào mọi người. Tui không biết mọi người là ai?Ở đâu? đang làm gì? nông thôn hay thành phố, đồng bằng hay miền núi, nghèo hay giàu, trai hay gái, già hay trẻ. Nhưng bạn nào đọc được những dòng này của tui thì tui xin chúc mọi người cùng gia đình, anh em họ hàng bạn bè gần xa của mọi người một cái tết mạnh khỏe, ấm áp, năm mới an khang thịnh vượng hạnh phúc viên mãn, năm mới có nhiều niềm vui gặp nhiều tài lộc, An Khang tươi trẻ như hoa, Phúc Lộc đưa nhau đến nhà, Vạn sự an nhiên Vạn sự lành. Chúc Mừng Năm Mới!!vì vậy nếu muốn hiệu lực kéo dài thì bạn hãy gửi lời chúc đến 4 bộ truyện khác nhé
Đế Ma
Đế Ma Cấp 5
trong truyện chữ thì con này bị 1 quyền nát bét,thằng kia thì bị...bóp nát đầu?
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc Cấp 4
Đế MaXin truyện chữ đến phần này đi cậuemo
Đế Ma
Đế Ma Cấp 5
Bảo Ngọcchap 62
august
august Cấp 5
Đặc điểm của hoang cổ thánh thể là nuôi tốn cơm emo NHM nuôi lớn thì solo vượt cấp với solo nhục thân đ ngán thằng nào
Hiếp Dâm Loli
Hiếp Dâm Loli Cấp 4
Vợ gen
Love you forever
Love you forever Cấp 5
Hiếp Dâm Lolilà ghen ko phải là gen
Triển Chill
Triển Chill Cấp 5
Duma ae có truyênn chữ xin name đeee
Võ Mồm Đại Đế
Võ Mồm Đại Đế Cấp 5
Triển ChillTruyện chữ như tên bộ này. Mà thôi đừng đọc tại truyện chữ nó chán lắm
Dopemine
Dopemine Cấp 5
Võ Mồm Đại ĐếCó ảnh có đâu làm chả chán hả bro bộ này 9 phần vì cái j ai mà chả bt hảemo
Võ Mồm Đại Đế
Võ Mồm Đại Đế Cấp 5
DopemineXem chịch là giỏi. À mà t cũng thích lắm 
emo
Dopemine
Dopemine Cấp 5
Võ Mồm Đại ĐếMọe chung mà cho làm truyện 18 như hàn thì hàn vs nhật có đối thủ đấy :)))))
Võ Mồm Đại Đế
Võ Mồm Đại Đế Cấp 5
DopemineThật ra vẫn có truyện hen của trung trên web này đấy t đọc rồi dm cứ 2 3 chap là chịch 1 lần
Dopemine
Dopemine Cấp 5
Võ Mồm Đại ĐếXem skip qua thì nói mẹ, cả cảnh ịch nhau kìa 3
Võ Mồm Đại Đế
Võ Mồm Đại Đế Cấp 5
DopemineThì toàn cảnh ditnhau chứ có skip conme gì đâu
Dopemine
Dopemine Cấp 5
Võ Mồm Đại ĐếĐâu name
Võ Mồm Đại Đế
Võ Mồm Đại Đế Cấp 5
DopemineBắt đầu làm đầy điểm mị lực
Dopemine
Dopemine Cấp 5
Võ Mồm Đại ĐếGraphics xấu
Võ Mồm Đại Đế
Võ Mồm Đại Đế Cấp 5
DopemineBộ chịch thì vào xem chịch đủ r
Dopemine
Dopemine Cấp 5
Võ Mồm Đại ĐếMọe đầy web ạc ổn đẹp, ngon k thèm, web này đọc truyện lành mạnh hoi
Jun xanh biết bay
Jun xanh biết bay Cấp 5
chính cung gen à=))
Đạo Tôn
Đạo Tôn Cấp 5
Jun xanh biết bayCó con của main r :))
hmm Kyun
hmm Kyun Cấp 5
đây là chap bao nhiêu bên truyện chữ z ae