Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ

Thăng Cấp Cùng Thần - Chapter 33

[Cập nhật lúc: 10:45 19/11/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 1
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 2
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 3
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 4
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 5
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 6
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 7
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 8
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 9
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 10
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 11
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 12
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 13
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 14
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 15
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 16
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 17
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 18
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 19
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 20
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 21
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 22
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 23
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 24
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 25
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 26
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 27
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 28
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 29
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 30
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 31
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 32
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 33
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 34
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 35
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 36
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 37
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 38
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 39
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 40
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 41
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 42
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 43
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 44
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 45
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 46
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 47
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 48
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 49
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 50
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 51
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 52
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 53
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 54
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 55
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 56
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 57
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 58
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 59
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 60
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 61
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 62
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 63
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 64
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 65
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 66
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 67
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 68
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 69
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 70
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 71
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 72
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 73
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 74
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 75
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 76
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 77
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 78
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 79
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 80
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 81
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 82
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 83
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 84
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 85
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 86
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 87
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 88
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 89
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 90
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 91
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 92
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 93
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 94
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 95
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 96
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 97
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 98
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 99
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 100
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 101
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 102
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 103
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 104
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 105
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 106
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 107
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 108
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 109
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 110
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 111
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 112
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 113
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 114
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 115
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 116
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 117
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 118
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 119
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 120
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 121
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 122
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 123
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 124
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 125
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 126
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 127
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 128
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 129
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 130
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 131
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 132
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 133
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 134
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 135
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 136
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 137
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 138
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 139
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 140
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 141
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 142
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 143
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 144
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 145
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 146
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 147
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 148
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 149
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 150
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 151
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 152
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 153
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 154
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 155
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 156
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 157
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 158
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 159
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 160
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 161
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 162
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 163
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 164
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 165
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 166
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 167
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 168
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 169
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 170
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 171
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 172
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 173
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 174
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 175
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 176
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 177
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 178
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 179
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 180
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 181
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 182
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 183
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 184
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 185
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 186
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 187
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 188
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 189
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 190
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 191
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 192
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 193
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 194
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 195
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 196
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 197
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 198
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 199
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 200
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 201
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 202
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 203
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 204
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 205
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 206
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 207
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 208
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 209
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 210
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 211
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 212
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 213
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 214
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 215
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 216
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 217
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 218
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 219
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 220
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 221
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 222
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 223
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 224
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 225
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 226
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 227
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 228
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 229
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 230
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 231
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 232
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 233
Thăng Cấp Cùng Thần chap 33 - Trang 234
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Thich Doc Luot
Thich Doc Luot Cấp 5
Susano cua Mandara a emo
Tiểu Cẩu Cẩu
Tiểu Cẩu Cẩu Cấp 5
Gái xinh tận 33 chap mới ló mặt ra
Tiểu Cẩu Cẩu
Tiểu Cẩu Cẩu Cấp 5
Gòi sặc qua tìm là màii khỏi leo tháp luôn đó main. Đánh rắn phải nể mặt chủ chứ.
Lũng Lẵn Tòn Teng
Lũng Lẵn Tòn Teng Cấp 4
emo
Pain
Pain Cấp 4
thì ra sasuke phong ấn thk orochi ở đây thảo nào ko thấy xuất hiện trên phim nữaemo
Chá
Chá Cấp 4
Huyền thoại con cặc, rank kim cương tạo acc mới hành gà chứ có cái loz gì đâu
Sở Ma Đầu
Sở Ma Đầu Cấp 4
CháThg này nó đại coa thủ - thách đấu rồi
Kẻ Điên Vì Tình
Kẻ Điên Vì Tình Cấp 5
CháKhông biết thế nào nhưng đầu truyện đến giờ chưa có thằng nào đạt đến top 50 ranker là con người đấy thôi? Việc mỗi main sống sót khỏi thứ mà các chân thần cũng không thoát khỏi thì 2 chữ "Huyền Thoại" còn kém xa
TTB - Vua cướp -
TTB - Vua cướp - Cấp 5
truyện này mang hết thần thoại rồi các kiểu vào hay vl
Trần Xuân Tùng
Trần Xuân Tùng Cấp 4
TTB - Vua cướp -Bộ toàn trí độc giả cũng vậy thôi
FBI
FBI Cấp 5
Trần Xuân TùngTui thấy giống phong cách kiểu đấm nhau như record of ragnarok hơn là toàn trí độc giả. Bên kia nó đấu trí căng não hơn, vs dokja ko có nhiều buff như ông này, đánh toàn dùng não là chính
BUG
BUG Cấp 5
FBIđâu bro motip xuất phát giống nhau mà (dokja cx biết hết mọi thứ đấy thôi, còn cả bức tường thứ 4 vs cả h còn là hóa thân luôn r) chẳng qua ae thấy main này bá quá do chơi đc vs ranker thôi mà đấy là còn có nerf do tháp
kẻ đánh cắm hòn bi
kẻ đánh cắm hòn bi Cấp 2
bú bú bú bú bú
NoPro
NoPro Cấp 4
Sao t thấy đang tat itachi cá chời
TT
TT Cấp 5
Ngộ không miêu tả nó có 8 cái đầu nhưng lần này main nó gặp có 1 cái, vậy nk nó cho pay màu 7 cái rồi à =))
 Lục trần
Lục trần Cấp 5
TTđây là quá khứ bro theo truyền thuyết thì bát kì bị chém mất 7 đầu bởi susanno rồi bị phong ấn
Comment Dạo
Comment Dạo Cấp 4
TTlúc nk  thì vẫn là 1đầu thôi
Tiên Tôn Mồn Lèo
Tiên Tôn Mồn Lèo Cấp 5
TTNgộ ko trc nó tả là lúc đầu có 8 cái đầu mà chỉ cho vào đây 1 mảnh ghép của con yamato orochi đấy thôi, nghĩ là chỉ cho 1 cái đầu trong 8 đầu của con đấy thôi mà ngộ ko vẫn thua
Nguyễn Ngọc Lan
Nguyễn Ngọc Lan Cấp 5
TTĐọc kĩ đi nè.main nó chém đc 7 cái r đó😂
Bruhh
Bruhh Cấp 5
Nguyễn Ngọc Lan1 đầu mà nhỉ đây chỉ là 1 mảnh củ nó thôi
Bruhh
Bruhh Cấp 5
Nguyễn Ngọc LanMain nó chém 1 thôi bn 7 cái còn lại là susanoo chém mà?
Nguyễn Ngọc Lan
Nguyễn Ngọc Lan Cấp 5
BruhhỪ nhỉ đánh bại cái đầu t8 mà t đọc thành 8c đầu🤣
Bruhh
Bruhh Cấp 5
Nguyễn Ngọc Lanemo
Thủ Dâm Đại Đế
Thủ Dâm Đại Đế Cấp 4
Nguyễn Ngọc LanĐọc cho kĩ nè emo
Nguyễn Ngọc Lan
Nguyễn Ngọc Lan Cấp 5
Thủ Dâm Đại ĐếRòi ròi😂😂😂
Kẻ Giết Chết Ngôn Lù
Kẻ Giết Chết Ngôn Lù Cấp 4
Orochi ở đây thì như này, còn trong one piece cx là orochi nhưng nó lạ lắmemo
Guess who
Guess who Cấp 5
Kẻ Giết Chết Ngôn LùOne piece có Orochi à, tưởng có OPM thôi chứemo
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna Cấp 4
Guess whoCòn naruto và boruto nữa
Guess who
Guess who Cấp 5
Ryomen Sukunaemolà cái con rắn da tím á hả?
Thưa bố
Thưa bố Cấp 4
Kẻ Giết Chết Ngôn LùOrochi tiếng nhật là rắn.. bớt ngáo em
Arcus
Arcus Cấp 5
t hiểu vì sao dìm thần của trái đất rồi, con orochi kia dc giới thiệu là 1 MẢNH của Ngoại thần thôi nha. Và nó chỉ mới LÀ CÁI ĐẦU NHỎ NHẤT trong 8 cái đầu, mà nó đã mạnh thế kia. Chẳng qua là nó có 1 điểm yếu đó, thử hỏi nếu ko có, thì ko bt ai giết dc nó khi chưa là ranker. 8 cái đầu hợp lại nx thì mạnh cỡ nào, và nếu con orochi chỉ là 1 mảnh, thì bọn ngoại thần lại mạnh cỡ nào nx. Hành thần nội giới sml luôn mà
Tà Đế Quân
Tà Đế Quân Cấp 4
Arcus4 vs 1 mà chết 3 là hiểu ngoại thần mạnh cỡ nào rồi emo
Thưa Bố
Thưa Bố Cấp 5
ArcusMạnh kiểu l gì cũng bị a susanoo đẹp trai hi sinh phong ấn thôi, còn ko đc nữa thì mẻ thiên chiếu chọi thiên thạch nát đầu
Cailoncatkhong
Cailoncatkhong Cấp 4
ArcusMain kiểu này còn kém lắm :)))
boss cuối còn chưa gặp mặt nữa
Bin
Bin Cấp 4
ArcusỜ thì thật ra Orochi ko mạnh đến thế đâu.Bị ranker susano giết mà nên cx thường thôi.Tại mấy ông quản lí chs ác đem ngay 1 cái đầu vô tầng 1 thôi.Chứ nếu là main lúc chưa mất sm thì orochi full 8 đầu vẫn chém bình thường.
Đơn giản là Viro
Đơn giản là Viro Cấp 5
ArcusMảnh vỡ thôi mà :v chỉ là mấy t quản lí nhét vào tầng 1 nên căng vcl thôi, kiểu ô chơi game đang ở tầng 1 cho con creep tầng 100 thì khác mọe j đánh siêu boss :v truyện chắc cho mấy ác thần là mảnh vỡ ngoại thần :v
Vip Hm
Vip Hm Cấp 4
Mỗi caid mảnh yéu nhất của 1 con ngoại thần đã mạnh v r:)))
Beau
Beau Cấp 4
Orochi...maru ?? Yamato... haha làm t liên tưởng đến Naruto
MrKim
MrKim Cấp 4
Beauemo
Thần Hóng Truyện
Thần Hóng Truyện Cấp 4
BeauOrochi // one pie emo
TỬ LÔI THẦN
TỬ LÔI THẦN Cấp 4
Beaususanno;-; sasukeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
AL
AL Cấp 5
Sunsanoo quay về quá khứ để phong ấn Orochi đây mà emotrong onmyoji
Peace
Peace Cấp 4
AL=))) bát kì đại xà này lạ quá có 1 đầu
Al
Al Cấp 5
PeaceCon hàng này hên là 1 đầu k thì bay mẹ cả mapemo
Nguyen Giang
Nguyen Giang Cấp 4
Peacelà cái đầu thứ 8 đã tách ra mà, chứ full 8 đầu main chắc còn ko kịp nhảy xem đầu nó đâu đã out r
Ohno Anyways
Ohno Anyways Cấp 5
Nguyen Giangfull 8 đầu thì có mà để ở tầng 50 hay hơn cũng chẳng ai cho nó làm đề kiểm tra hết mà coi nó là thảm họa mà diệt luôn, với tầng 1 mà 1 đầu đủ lụm cả tề thiên đại thánh là đã đủ khó vô lý rồi