Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 1
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 2
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 3
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 4
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 5
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 6
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 7
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 8
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 9
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 10
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 11
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 12
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 13
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 14
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 15
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 16
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 17
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 18
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 19
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 20
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 21
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 22
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 23
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 24
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 25
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 26
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 27
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 28
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 29
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 30
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 31
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 32
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 33
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 34
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 35
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 36
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 37
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 38
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 39
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 40
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 41
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 42
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 43
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 44
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 45
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 46
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 47
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 48
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 49
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 50
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 51
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 52
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 53
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 54
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 55
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 56
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 57
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 58
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 59
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 60
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 61
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 62
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 63
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 64
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 65
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 66
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 67
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 68
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 69
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 70
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 71
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 72
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 73
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 74
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 75
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 76
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 77
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 78
Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!? chap 6 - Trang 79
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Bủh bủh Lmao
Bủh bủh Lmao Cấp 4
Truyện manhua cảnh máu me thì ko che mà nội dung hay thế lại đi che 
emo
Thần Vực Ngạo Long
Thần Vực Ngạo Long Cấp 5
Nói chung truyện đọc tới chap 3 4 là dừng được rồi, vừa hết nội dung tựa truyện=))))))))
Zero
Zero Cấp 5
Live stream tiếp emo
Im fine
Im fine Cấp 3
" không có lửa làm sao có khói"
dao hai
dao hai Cấp 4
Spoil kết truyện cho ae là cuối truyện thằng main tìm ra được mộ của mẹ nữ chính, giải thoát thần niệm cho nữ chính rồi nữ chính tan biến tạm biệt nam chính. Kết mở
Im fine
Im fine Cấp 3
dao haiVãi lồnemo
chúa tể bóng tối
chúa tể bóng tối Cấp 5
dao haiWtf tác giả biết cách chọc điên người đọc vậy
tiên nhân đạo dụ
tiên nhân đạo dụ Cấp 5
dao haitừ lúc đọc đến oán niệm hoá thành t đã nghĩ kết nó giống ano hana
Ma Tôn
Ma Tôn Cấp 5
dao haiNghe buồn ngang luônemo
dao hai
dao hai Cấp 4
Ma TônT xàm lol thôi:)))) ai mà biết kết truyện
Ma Tôn
Ma Tôn Cấp 5
dao hai:))))
No Sad
No Sad Cấp 4
dao haiemovị huynh đài cần ăn 1 xiêm không tôi có thể giúp
đmm
đmm Cấp 5
dao hainghe là biết truyện như cái đầu cặc rồi lại còn kết mở nữa chứ
x
x Cấp 4
emo
Xuyến Kim
Xuyến Kim Cấp 4
Ăn quỷ????
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 5
Mõm, con quỷ này đang đánh trống lản đó, đạo hữu mau tránh ra để t cạy mõm ẻm ra cho emo
En Lon Lầm Lũi
En Lon Lầm Lũi Cấp 5
Cậu LườiNhà còn miếng cháo để tui cạy mõm đút ông nhéemo
Thích mồm điêu
Thích mồm điêu Cấp 3


emo
emo
emo
emo
Ẻm đã hạ người như z rồi chú mày còn từ chối đc 

Tuyên án 
emo
Đưa người đến loại bỏ công cụ giúp nó làm ba
emoemo
No Name
No Name Cấp 5
Ngày đọc 2 chap thôi đọc nhiều dễ hỏng thận
bang chủ
bang chủ Cấp 4
tỉnh táo lại đi các bạn,ko phải thằng main chê nho xanh đâu, thử lấy 5 cục đá trong tủ lạnh chà sát vào con c.. của bạn thử xem có lên nổi ko emo
Heheeboi
Heheeboi Cấp 5
bang chủLiệt luôn🥶🥶🥶👍
Không có Tên
Không có Tên Cấp 5
bang chủKhông sao 
vậy anh bạn có biết mấy cái đá viên của mấy chỗ bán nước không 
nhà tôi có một cục dài, lỗ rỗng rất to nên khi tôi hỏny trong tháng 11 thì đó là cách tôi hạ con mẹ nhiệt độ cơ thể xuống
Hắc Dạ
Hắc Dạ Cấp 5
Không có TênXin nhận 1 lạy!!emo
Lolicon trá hình
Lolicon trá hình Cấp 4
Không có TênChịu rồi
Cụ Đập Đá
Cụ Đập Đá Cấp 4
Không có TênHãy cảm thấy may mắn vì ko có tên đi;))
Hải Thần Đường Tam
Hải Thần Đường Tam Cấp 5
Quán xá em nữ quỷ chỉ này ngon quá, nhường ae vô trướcemo
Thằng Liều
Thằng Liều Cấp 4
Hải Thần Đường TamThế thì tôi cx mạng phép xin có gì vào lúc động phòng thì cx vô trc nốt luôn nhéemo
Hải Thần Đường Tam
Hải Thần Đường Tam Cấp 5
Thằng LiềuĐi đi, trong quán có món béo-san, gái tiểu học ngon lắm :))emo
Vô nhân vĩnh sinh
Vô nhân vĩnh sinh Cấp 4
Newton said địt mẹ mấy thằng khựa để tao ngủ yên đi , suốt ngày cạy nắp quan tài  khiêu chiến thuyết vạn địt hấp tẫn của tao emo
Le cama
Le cama Cấp 4
Vô nhân vĩnh sinhNewton said: tao không nói điều nàyemo
Và newton lại không phải là người nói câu này
emo
tommytsd
tommytsd Cấp 3
Nút áo-kun đã bỏ cuộc vì đồi núi quá cao haizzzz
Yumekanai
Yumekanai Cấp 5
ae, tháng 12 rồi!!!!!